WASZA

strona ślubna

BY LOF ŚLUBY EVENTY

REGULAMIN LOF STRONY ŚLUBNE

 

  1. Definicje

Usługi świadczone są przez podmiot LOF Śluby i Eventy  prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 922-240-69-25 pod adresem ul. Franciszka Siorka 5, 39-300 Mielec zwany Zleceniobiorcą dla Klientów zwanych dalej Zleceniodawcą.

Umowa realizacji zlecenia – umowa zawarta między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, na podstawie której Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować zamówioną przez Zleceniodawcę Usługę. Umowa zostaje zwarta w formie pisemnej na druku zamówienia Zleceniobiorcy, poprzez przesłanie zlecenia w formie e-mailowej lub w uzasadnionych przypadkach w innej nie wymienionej tutaj formie przy wzajemnej akceptacji tego faktu i każdorazowo w ramach obowiązywania regulaminu.

Regulamin- niniejszy regulamin.

Usługi – usługi świadczone przez Zleceniobiorcę (tworzenie i kompleksowa obsługa indywidualnych stron internetowych)

Zlecenie – zakres prac i czynności zleconych przez Zleceniodawcę, przyjęty i zaakceptowany do realizacji przez Zleceniobiorcę.

Czynności zmierzające do realizacji Usługi są podejmowane przez Zleceniobiorcę tylko w przypadku, gdy umowa ma akceptację z dwóch stron. Czas upływający podczas akceptacji nie jest zaliczany do czasu realizacji Usługi. Zawarcie umowy realizacji jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Zleceniobiorcę działań mających na celu realizację zamówionych przez zleceniodawcę Usług. Wpłata zaliczki przez Zleceniodawcę jest jednoznaczna z akceptacją warunków umowy.

  1. Postanowienia ogólne

Regulamin ten określa sposób świadczenia usług przez Zleceniobiorcę, zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy oraz wszelkie informacje porządkowe. Złożenie zamówienia jest jednoznacznym potwierdzeniem, że zleceniodawca zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu.

 

 

  1. Prawa i obowiązki Zleceniodawcy

Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania wszelkich materiałów ustalonych w trakcie składania zamówienia na Usługę a niezbędnych do poprawnej realizacji przez Zleceniobiorcę, niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku każdej zmiany. Zleceniodawca zamawiając Usługę oświadcza, że ma pełne prawo do treści, zdjęć i informacji dostarczonych do realizacji Strony Ślubnej. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania informacji ściśle związanych z jego ślubem i wszystkim, co z tym jest związane.

  1. Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy

 Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie, według wiedzy i umiejętności.

 5. Opłaty

Usługa świadczona jest odpłatnie. Dostępne pakiety i aktualny cennik znajdują się na stronie LOF Śluby i Eventy. Rozliczanie opłaty następuje poprzez wykupienie abonamentu lub dokonania opłaty całego pakietu na czas określony w zamówieniu zgodnie z ofertą dostępną na stronie LOF Strony Ślubne.

Czas dostępności Usługi w ramach Umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiła zapłata za Usługę. Zleceniodawca może przedłużać okres Umowy na dodatkowy czas określony, wówczas liczba dni, przez które będzie świadczona Usługa ulega zsumowaniu i liczona jest w sposób ciągły.

Ceny Usługi wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę, przy czym nieopłacenie abonamentu w terminie skutkuje zawieszeniem funkcjonowania strony i Usługa może zostać wznowiona po uregulowaniu płatności – jeden raz w ciągu trwania Umowy.

 

 

zobacz, co jeszcze możemy dla was zrobić

LOF śluby eventy
Chopina 2/41, 39-300 Mielec
+48/535 050 648
biuro@lof-wedding.pl